سرور اختصاصی فرانسه و کاناداسرور اختصاصی فرانسه و کانادا ازدیتا‌سنتر OVH ارائه می گردد ، این دیتاسنتر به‌عنوان بزرگترین دیتاسنتر اروپا، یک برند کاملا شناخته شده می‌باشد، Anti DDoS سخت‌افزاری رایگان تا ۹۰ گیگابیت برای تمام سرورها،پهنای باند گیگابیتی نامحدود و سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران‌ و همچنین ارائه 256 آی پی روی هر سرور با پرداخت تننها یک بار هزینه آی پی از ویژگی های برجسته این دیتاسنتر می باشد

HOST-32L

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
HOST-32L Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB SOFT vRack 1 Gbps €59.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB SOFT vRack 1 Gbps €66.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x480GB of SSD SOFT vRack 1 Gbps €70.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 4 x800GB of SSD HARD vRack 1 Gbps €189.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB HARD vRack 1 Gbps €97.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD SOFT vRack 1 Gbps €76.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD HARD vRack 1 Gbps €107.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x600GB of SAS HARD + Cache 80Go SSD vRack 1 Gbps €99.99 /month سفارش

HOST-64L

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
HOST-64L Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB SOFT vRack 1 Gbps €79.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB SOFT vRack 1 Gbps €86.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x480GB of SSD SOFT vRack 1 Gbps €90.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 4 x800GB of SSD HARD vRack 1 Gbps €209.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB HARD vRack 1 Gbps €117.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD SOFT vRack 1 Gbps €96.99 /month سفارش

Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD HARD vRack 1 Gbps €127.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x600GB of SAS HARD + Cache 80Go SSD vRack 1 Gbps €119.99 /month سفارش

HOST-128L

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
HOST-128L Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB SOFT vRack 1 Gbps €119.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB SOFT vRack 1 Gbps €126.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x480GB of SSD SOFT vRack 1 Gbps €130.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 4 x800GB of SSD HARD vRack 1 Gbps €249.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB HARD vRack 1 Gbps €157.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD SOFT vRack 1 Gbps €136.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD HARD vRack 1 Gbps €167.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x600GB of SAS HARD + Cache 80Go SSD vRack 1 Gbps €159.99 /month سفارش

HOST-32H

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
HOST-32H Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB SOFT vRack 10 Gbps €99.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB SOFT vRack 10 Gbps €106.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x480GB of SSD SOFT vRack 10 Gbps €110.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 4 x800GB of SSD HARD vRack 10 Gbps €229.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB HARD vRack 10 Gbps €137.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD SOFT vRack 10 Gbps €116.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD HARD vRack 10 Gbps €147.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x600GB of SAS HARD + Cache 80Go SSD vRack 10 Gbps €139.99 /month سفارش

HOST-64H

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
HOST-64H Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB SOFT vRack 10 Gbps €119.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB SOFT vRack 10 Gbps €126.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x480GB of SSD SOFT vRack 10 Gbps €130.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 4 x800GB of SSD HARD vRack 10 Gbps €249.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB HARD vRack 10 Gbps €157.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD SOFT vRack 10 Gbps €136.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD HARD vRack 10 Gbps €167.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x600GB of SAS HARD + Cache 80Go SSD vRack 10 Gbps €159.99 /month سفارش

HOST-128H

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
HOST-128H Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB SOFT vRack 10 Gbps €159.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB SOFT vRack 10 Gbps €166.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x480GB of SSD SOFT vRack 10 Gbps €170.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 4 x800GB of SSD HARD vRack 10 Gbps €289.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB HARD vRack 10 Gbps €197.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD SOFT vRack 10 Gbps €176.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD HARD vRack 10 Gbps €207.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1540 8/16t 2,0 / 2,6 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x600GB of SAS HARD + Cache 80Go SSD vRack 10 Gbps €199.99 /month سفارش

SP-32

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
SP-32 Intel Xeon E3 E3-1231v3 4/8t 3,4 / 3,8 GHz 32 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz 2 x2TB SOFT - €69.99 /month سفارش
Intel Xeon E3 E3-1231v3 4/8t 3,4 / 3,8 GHz 32 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz 2 x480GB of SSD SOFT - €80.99 /month سفارش

SP-64-S

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
SP-64-S Intel Xeon E5 E5-1620v2 4/8t 3,7 / 3,9 GHz 64 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz 2 x2TB SOFT - €99.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1620v2 4/8t 3,7 / 3,9 GHz 64 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz 3 x300GB of SSD SOFT - €104.99 /month سفارش

SP-64

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
SP-64 Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB SOFT - €109.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB SOFT - €116.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x480GB of SSD SOFT - €120.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 4 x800GB of SSD HARD - €239.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB HARD - €147.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD SOFT - €126.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD HARD - €157.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x600GB of SAS HARD + Cache 80Go SSD - €149.99 /month سفارش

SP-128-S

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
SP-128-S Intel Xeon E5 E5-1620v2 4/8t 3,7 / 3,9 GHz 128 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz 2 x2TB SOFT - €109.99 /month سفارش

SP-128

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
SP-128 Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB SOFT - €159.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB SOFT - €166.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x480GB of SSD SOFT - €170.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 4 x800GB of SSD HARD - €289.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x2TB HARD - €197.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD SOFT - €176.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x2TB + 2 x300GB of SSD HARD - €207.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x600GB of SAS HARD + Cache 80Go SSD - €199.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v2 6/12t 3,5 / 3,9 GHz 128 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz 2 x2TB SOFT - €149.99 /month سفارش

EG-16

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
EG-16 Intel Xeon E3 E3-1231v3 4/8t 3,4 / 3,8 GHz 16 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz 2 x4TB SOFT vRack 1 Gbps €69.99 /month سفارش
Intel Xeon E3 E3-1231v3 4/8t 3,4 / 3,8 GHz 16 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz 2 x480GB of SSD SOFT vRack 1 Gbps €74.99 /month سفارش

EG-32

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
EG-32 Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB SOFT vRack 1 Gbps €109.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x4TB SOFT vRack 1 Gbps €122.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x480GB of SSD SOFT vRack 1 Gbps €114.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 4 x800GB of SSD HARD vRack 1 Gbps €229.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x4TB HARD vRack 1 Gbps €157.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB + 2 x480GB of SSD SOFT vRack 1 Gbps €142.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB + 2 x480GB of SSD HARD vRack 1 Gbps €177.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1630v3 4/8t 3,7 / 3,8 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x600GB of SAS HARD + Cache 80Go SSD vRack 1 Gbps €139.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1620v2 4/8t 3,7 / 3,9 GHz 32 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz 2 x4TB SOFT vRack 1 Gbps €99.99 /month سفارش

EG-64

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
EG-64 Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB SOFT vRack 1 Gbps €149.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x4TB SOFT vRack 1 Gbps €162.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x480GB of SSD SOFT vRack 1 Gbps €154.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 4 x800GB of SSD HARD vRack 1 Gbps €269.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x4TB HARD vRack 1 Gbps €197.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB + 2 x480GB of SSD SOFT vRack 1 Gbps €182.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB + 2 x480GB of SSD HARD vRack 1 Gbps €217.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v3 6/12t 3,5 / 3,8 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x600GB of SAS HARD + Cache 80Go SSD vRack 1 Gbps €179.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1650v2 6/12t 3,5 / 3,9 GHz 64 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz 2 x4TB SOFT vRack 1 Gbps €139.99 /month سفارش

EG-128

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
EG-128 Intel Xeon E5 E5-1660v3 8/16t 3,0 / 3,5 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB SOFT vRack 1 Gbps €219.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1660v3 8/16t 3,0 / 3,5 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x4TB SOFT vRack 1 Gbps €232.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1660v3 8/16t 3,0 / 3,5 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x480GB of SSD SOFT vRack 1 Gbps €224.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1660v3 8/16t 3,0 / 3,5 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 4 x800GB of SSD HARD vRack 1 Gbps €339.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1660v3 8/16t 3,0 / 3,5 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x4TB HARD vRack 1 Gbps €267.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1660v3 8/16t 3,0 / 3,5 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB + 2 x480GB of SSD SOFT vRack 1 Gbps €252.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1660v3 8/16t 3,0 / 3,5 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB + 2 x480GB of SSD HARD vRack 1 Gbps €287.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-1660v3 8/16t 3,0 / 3,5 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 3 x600GB of SAS HARD + Cache 80Go SSD vRack 1 Gbps €249.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-2650v2 8/16t 2,6 / 3,4 GHz 128 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz 2 x4TB SOFT vRack 10 Gbps €229.99 /month سفارش

FS-12T

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
FS-12T Intel Atom Atom-C2750 8/8t 2,4 / 2,6 GHz 16 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz 3 x4TB SOFT vRack 1 Gbps €79.99 /month سفارش

FS-30T

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
FS-30T Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 5 x6TB of SAS SOFT vRack 1 Gbps €139.99 /month سفارش
Intel Xeon D D-1520 4/8t 2,2 / 2,6 GHz 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 5 x6TB of SAS HARD vRack 1 Gbps €163.99 /month سفارش

FS-48T

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
FS-48T Intel Xeon E5 E5-2620v3 6/12t 2,4 / 3,2 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz 12 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €319.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-2620v3 6/12t 2,4 / 3,2 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz 12 x4TB of SAS HARD vRack 10 Gbps €343.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5 -2620v2 6/12t 2,1 / 2,6 GHz 48 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz 12 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €299.99 /month سفارش

FS-72T

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
FS-72T Intel Xeon E5 E5-2620v3 6/12t 2,4 / 3,2 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz 12 x6TB of SAS JBOD/HARD (0/1/5/6/10) vRack 10 Gbps €399.99 /month سفارش

FS-MAX

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
FS-MAX Intel Xeon E5 2 x E5-2620v3 12/24t 2,4 / 3,2 GHz 64 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz SOFT/HARD Up to 36 disks to choose from vRack 40 Gbps €299.99 /month سفارش

mHG

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
mHG Intel Xeon E5 E5-2630v3 8/16t 2,4 / 3,2 GHz 64 GB of RAM DDR3 ECC 1866 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €219.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-2630v3 8/16t 2,4 / 3,2 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €267.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 E5-2630v3 8/16t 2,4 / 3,2 GHz 256 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €369.99 /month سفارش

HG-1

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
HG-1 Intel Xeon E5 2 x E5-2640v3 16/32t 2,6 / 3,4 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €349.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 2 x E5-2640v3 16/32t 2,6 / 3,4 GHz 256 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €444.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 2 x E5-2640v3 16/32t 2,6 / 3,4 GHz 512 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €639.99 /month سفارش

HG-2

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
HG-2 Intel Xeon E5 2 x E5-2687wv 20/40t 3,1 / 3,5 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €569.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 2 x E5-2687wv 20/40t 3,1 / 3,5 GHz 256 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €664.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 2 x E5-2687wv 20/40t 3,1 / 3,5 GHz 512 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €859.99 /month سفارش

HG-3

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
HG-3 Intel Xeon E5 2 x E5-2690v3 24/48t 2,6 / 3,4 GHz 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €559.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 2 x E5-2690v3 24/48t 2,6 / 3,4 GHz 256 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €654.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 2 x E5-2690v3 24/48t 2,6 / 3,4 GHz 512 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €849.99 /month سفارش

BHG-1

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
BHG-1 Intel Xeon E5 2 x E5-2660v3 20/40t 2,6 / 3,3 GHz 256 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €499.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 2 x E5-2660v3 20/40t 2,6 / 3,3 GHz 512 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €709.99 /month سفارش

BHG-2

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
BHG-2 Intel Xeon E5 2 x E5-2687wv 20/40t 3,1 / 3,5 GHz 256 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €629.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 2 x E5-2687wv 20/40t 3,1 / 3,5 GHz 512 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €839.99 /month سفارش

BHG-3

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
BHG-3 Intel Xeon E5 2 x E5-2690v3 24/48t 2,6 / 3,4 GHz 256 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €619.99 /month سفارش
Intel Xeon E5 2 x E5-2690v3 24/48t 2,6 / 3,4 GHz 512 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz 2 x4TB of SAS SOFT vRack 10 Gbps €829.99 /month سفارش

MC-32

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
MC-32 Intel i7-4790K i7-4790K 4/8t 4,0 / 4,4 GHz 32 GB of RAM DDR3 1333 MHz 2 x240GB of SSD SOFT - €69.99 /month سفارش

MC-128

سرور اختصاصی فرانسه و کانادا CPU RAM Disk vRack Price Order
MC-128 Intel E5-1650v2 E5-1650v2 6/12t 3,5 / 3,9 GHz 128 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz 2 x480GB of SSD SOFT - €159.99 /month سفارش

 دیتاسنتر OVH را بیشتر بشناسیمشرکت OVH در سال ۱۹۹۹ شروع به فعالیت کرده‌است و اکنون بزرگترین شرکت ارائه خدمات اینترنت در اروپا و سومین شرکت بزرگ خدمات دیتاسنتر در جهان به شمار می‌رود. بیش از ۴۰۰ هزار مشتری و ۴۵۰ هزار سرور در چندین دیتاسنتر مختلف OVH نگهداری می‌شوند.

مشخصات دیتاسنتر OVH

مزیتهای دیتا سنتر OVH

  امکان ارائه آی پی تا 256 عدد بر روی هر سرور
  عدم پرداخت هزینه آی پی به صورت ماهانه (پرداخت به صورت یکبار) 
  ارائه دسترسی Rescue به منظور رفع مشکلات احتمالی 
  عدم ارسال Abuse های متعدد به منظور پیگیری های قانونی (مناسب برای ارسال ایمیل) پنل ها 
  ارائه پورت 1 گیگابیت واقعی و پهنای باند نامحدود
  قرار دادن فایروال سخت افزاری رایگان برای هر سرور 

نقاط ضعف دیتا سنتر OVH

  ارائه پشتیبانی سریع تنها با پرداخت هزینه
 زمان بالای پاسخ گویی به تیکت ها (تمام موارد اتوماسیون است و معمولا نیازی به دادن تیکت نیست)
  عدم ارائه KVM بر روی سرور های سری قدیمی
  

چرا از مارال هاست سرور اختصاصی دیتاسنتر OVH را تهیه نمایید

  کلیه سرور های خریداری شده در مرکز مانیتورینگ مارال هاست مانیتور می شود و شما می توانید گزارش لحظه به لحظه آپتایم را دریافت نمایید .

با خرید از مارال هاست چه هزینه ای باید پرداخت نمایید ؟

  کلیه سرور های خریداری شده در اکانت اصلی دفتر ایرلند مارال هاست خریداری می گردد ، با توجه به موقعیت دفتر اروپای مارال هاست ، مبلغ 23 درصد مالیات دریافتی OVH شامل کلیه سرویس ها می گردد ، همچنین 10 درصد کارمزد خرید مارال هاست نیز روی قیمت خرید شما محاسبه می گردد .

تماس با مارال هاست

آدرس : اصفهان ، خیابان چهار باغ بالا ، مجتمع اداری و تجاری کاویان ، طبقه اول ، واحد 111

آدرس پست الکترونیک : mail@maralhost.com

تلفن : 03136260000