دامنه12

تخفیف ثبت دامنه

زمانی که کارگزار های ثبت دامنه، پیشنهاد ویژه ای جهت ثبت دامنه به ما ا رائه می کنند ، ما این تخفیف ها را به شما رائه می کنید تا شما بتوانید دامنه خود را با قیمت بسیار کمتری از قیمت اصلی دامنه ثبت نمایید، این لیست به صورت مداوم بروز رسانی خواهد شد تا شما بتوانید در هر زمان از تخفیف های ویژه ثبت دامنه استفاده بفرمایید.

نام دامنه جهت ثبت یا انتقال

net.

295,800 تومان/سال

biz.

452,400 تومان/سال

info.

428,000 تومان/سال

ir.

0 تومان/سال

org.

355,300 تومان/سال

com.

283,600 تومان/سال

۲۵۴٬۸۰۰ تومان/سال

.fun domain promotion
۵۳۸,۷۰۰ ۸۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.email domain promotion
۷۴۸,۲۰۰ ۱۳۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.digital domain promotion
۱,۱۴۸,۴۰۰ ۱۳۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.bid domain promotion
۱,۰۵۷,۹۰۰ ۱۳۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.pro domain promotion
۴۴۱,۶۰۰ ۱۶۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.online domain promotion
۸۹۷,۸۰۰ ۱۶۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.link domain promotion
۲۶۱,۷۰۰ ۱۹۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.info domain promotion
۴۲۸,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.stream domain promotion
۱,۰۵۷,۹۰۰ ۱۳۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.space domain promotion
۵۶۳,۸۰۰ ۸۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.site domain promotion
۷۱۸,۳۰۰ ۸۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.pw domain promotion
۵۶۳,۸۰۰ ۸۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.win domain promotion
۱,۰۵۷,۹۰۰ ۱۳۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.website domain promotion
۲۷۷,۷۰۰ ۸۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.today domain promotion
۷۴۸,۲۰۰ ۱۳۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.tech domain promotion
۱,۲۵۷,۰۰۰ ۱۹۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.xyz domain promotion
۲۸۸,۱۰۰ ۸۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.world domain promotion
۱,۱۱۳,۶۰۰ ۱۳۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.download domain promotion
۱,۰۵۷,۹۰۰ ۱۳۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.cam domain promotion
۲۷۷,۷۰۰ ۸۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹
.works domain promotion
۱,۱۴۸,۴۰۰ ۱۹۹,۵۰۰
معتبر تا: ۱۱ دی ماه ۹۹