دامنه12

تخفیف ثبت دامنه

زمانی که کارگزار های ثبت دامنه، پیشنهاد ویژه ای جهت ثبت دامنه به ما ا رائه می کنند ، ما این تخفیف ها را به شما رائه می کنید تا شما بتوانید دامنه خود را با قیمت بسیار کمتری از قیمت اصلی دامنه ثبت نمایید، این لیست به صورت مداوم بروز رسانی خواهد شد تا شما بتوانید در هر زمان از تخفیف های ویژه ثبت دامنه استفاده بفرمایید.

نام دامنه جهت ثبت یا انتقال

load

net.

295,800 تومان/سال

biz.

452,400 تومان/سال

info.

428,000 تومان/سال

ir.

0 تومان/سال

org.

355,300 تومان/سال

com.

۲۵۴٬۸۰۰ تومان/سال

.fun domain promotion
631,6۰۰ ۸2,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
Space domain
661,0۰۰ 86,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
DATE domain promotion
841,3۰۰ 168,2۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
.bid domain promotion
841,3۰۰ 168,2۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
.pro domain promotion
517,8۰۰ 264,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
.online domain promotion
1,052,600 ۱۶8,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
.link domain promotion
306,8۰۰ 202,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
.info domain promotion
501,8۰۰ 261,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
.stream domain promotion
841,3۰۰ ۱68,۰0۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
uno domain promotion
697,7۰۰ 837,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
.site domain promotion
842,1۰۰ 84,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
.pw domain promotion
661,0۰۰ ۸6,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
.win domain promotion
841,3۰۰ 168,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
.website domain promotion
631,6۰۰ ۸2,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
PET Domain Promotion
198,3۰۰ 81,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
.tech domain promotion
۱,473,7۰۰ 162,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
.xyz domain promotion
337,8۰۰ ۸1,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
ORG domain promotion
416,۶۰۰ 333,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
.download domain promotion
841,3۰۰ 168,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
Store Domain Promotion
1,684,2۰۰ 253,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
LOAN Domain Offer
841,3۰۰ 168,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
MEN Domain Promotion
841,3۰۰ 168,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
Party Domain Promotion
841,3۰۰ 168,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
TRADE Domain Promotion
841,3۰۰ 168,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
Click Domain Promotion
306,8۰۰ 202,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
BLUE Domain Promotion
513,7۰۰ 262,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
KIM Domain Promotion
513,7۰۰ 262,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
PET Domain Promotion
513,7۰۰ 262,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
PINK Domain Promotion
513,8۰۰ 262,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
PROMO Domain Promotion
513,7۰۰ 262,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
RED Domain Promotion
513,7۰۰ 262,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
Best Domain Promotion
697,7۰۰ 412,0۰۰
معتبر تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
Faith Domain Promotion
841,3۰۰ 412,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
Racing Domain Promotion
841,3۰۰ 412,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
REVIEW Domain Promotion
841,3۰۰ 412,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
Science Domain Promotion
841,300 412,000
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
WEBCAM Domain Promotion
841,3۰۰ 412,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
ORG domain promotion
631,6۰۰ 410,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
BLOG Domain Promotion
842,1۰۰ 404,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
ART Domain Promotion
379,0۰۰ 265,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
Christmas Domain Promotion
1,314,6۰۰ 421,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
HELP Domain Promotion
876,4۰۰ 412,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
LOL Domain Promotion
842,1۰۰ 413,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
MOM Domain Promotion
1,052,6۰۰ 410,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
PHOTO Domain Promotion
842,1۰۰ 413,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
PICS Domain Promotion
876,4۰۰ 412,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
Tatto Domain Promotion
1,314,6۰۰ 408,0۰۰
معتبر تا 9 تیر ماه 1400
.guru domain promotion
910,7۰۰ 160,0۰۰
معتبر تا 10 اردیبهشت ماه 1400
.fundation domain promotion
910,7۰۰ 410,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
.rocks domain promotion
359,9۰۰ 260,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
.agency domain promotion
592,8۰۰ 160,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
.center domain promotion
592,8۰۰ 403,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
city jpg
592,7۰۰ 266,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
.directory domain promotion
592,9۰۰ 160,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
.email domain promotion
592,8۰۰ 160,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
fyi jpg
592,8۰۰ 403,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
.network domain promotion
592,7۰۰ 403,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
.irish domain promotion
444,9۰۰ 400,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
.international domain promotion
592,8۰۰ 403,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
.institute domain promotion
592,8۰۰ 403,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
.ninja domain promotion
550,7۰۰ 407,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.photo domain promotion
592,9۰۰ 160,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
.report domain promotion
592,8۰۰ 403,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
.run domain promotion
592,8۰۰ 160,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت ماه 1400
.support domain promotion
592,7۰۰ 266,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.system domain promotion
592,9۰۰ 266,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.technology domain promotion
592,8۰۰ 266,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.wine domain promotion
1,503,0۰۰ 405,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.vin domain promotion
1,503,7۰۰ 405,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
tours jpg
1,503,500 406,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
recipes jpg
1,483,2۰۰ 400,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.golf domain promotion
1,503,5۰۰ 150,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.fund domain promotion
1,503,7۰۰ 405,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.expert domain promotion
1,503,500 406,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.dog domain promotion
1,503,2۰۰ 420,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.delivery domain promotion
1,502,0۰۰ 405,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
codes jpg
1,503,7۰۰ 270,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.sale domain promotion
910,700 409,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.zone domain promotion
1,483,2۰۰ 400,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.work domain promotion
910,3۰۰ 200,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.town domain promotion
910,7۰۰ 410,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.tools domain promotion
910,700 409,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.team domain promotion
910,7۰۰ 410,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
social jpg
910,7۰۰ 410,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.live domain promotion
677,7۰۰ 162,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.news domain promotion
677,700 264,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.boutique domain promotion
910,7۰۰ 164,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.cash domain promotion
910,7۰۰ 410,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.single domain promotion
889,4۰۰ 400,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.show domain promotion
910,700 409,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.services domain promotion
889,4۰۰ 267,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.life domain promotion
889,4۰۰ 160,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.marketing domain promotion
910,4۰۰ 409,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.media domain promotion
910,700 410,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.digital domain promotion
910,7۰۰ 164,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.estate domain promotion
910,7۰۰ 410,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.production domain promotion
910,4۰۰ 409,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.cheap domain promotion
889,400 410,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.coffee domain promotion
910,7۰۰ 410,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.cool domain promotion
910,7۰۰ 410,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.properties domain promotion
910,7۰۰ 410,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.repair domain promotion
910,700 410,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.today domain promotion
910,7۰۰ 410,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.ltd domain promotion
592,8۰۰ 403,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.fitness domain promotion
910,7۰۰ 410,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.credit domain promotion
2778900 416,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.gold domain promotion
2,778,900 416,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400
.watch domain promotion
592,8۰۰ 403,0۰۰
معتبر تا ۱0 اردیبهشت 1400